مشکل در ساخت ربات با c#

سعید

من نمیتونم از بات تلگرام استفاده کنم
آیا url من درسته؟
ایراد در قسمت GetUpdate میدهد...

using (System.Net.Http.HttpClient client = new System.Net.Http.HttpClient()‎)
{
client.BaseAddress = new Uri("https:‎//api.bale.ai/v1/bots/" + Token);‎
Bot = new Telegram.Bot.TelegramBotClient‪(Token, client)‬;‎

this.Invoke(new Action(()‎ =>
{
txt_Status.Text = "OnLine";‎
txt_Status.ForeColor = Color.Green;‎

btn_BotStart.Text = "Stop";‎
}));

while ‪(true)‬
{
var newData = Bot.GetUpdatesAsync(0)‎.Result;‎
MessageBox.Show(newData.Length.ToString()‎);‎
}
}

افزودن دیدگاه جدید

تاریخ آخرین تغییر
۱۱/۰۶/۱۳۹۹ - ۱۱:۵۶