مشکل پرداخت در ربات

مولوی

سلام
برای در خواست پرداخت متود زیر را post میکنیم ولی با خطا مواجعه میشود
$data=[ 'chat_id'=>$chat_id, 'title'=>"پرداخت", 'description'=>"فاکتور ۱۰۰۰", 'payload'=> "10", 'provider_token'=>"6037997260614988", 'prices'=>[‪[ 'label'=>"قیمت", 'amount'=>"278900" ]‬] ];
👇👇👇👇👇
Bad Request :‎ prices is empty 400

ثبت شده توسط bale_support در شنبه, ۰۵/۲۵/۱۳۹۹ - ۱۹:۱۸

پیوند ثابت

Comment

سلام جیسان نهایی ارسالی را با جیسان زیر مقایسه کنید و همچنین با جیسان زیر نیز تست کنید تا متوجه مشکل شوید

curl --location --request POST ‪'https:‎//tapi.bale.ai/bottoken/sendInvoice'‬ \
--header ‪'Content-Type:‎ application/json'‬ \
--data-raw '{
        "chat_id‏":chat_id,
        "title":‎"پیغام تست",
        "description":‎"توضیحات",
        "provider_token":‎"60379919********",
        "payload‏":‎ "string",
        "prices":‎[
                {
                        "label‏":‎"label",
                        "amount":‎ 10000
                }
        ]
}'

 

افزودن دیدگاه جدید

تاریخ آخرین تغییر
۰۵/۱۰/۱۳۹۹ - ۱۴:۰۱