مشکل base url در جاوا

سید

سلام
من کد زیر رو بدون متد getBaseUrl برای تلگرام ساختم و استفاده کردم

برای بله این ارور رو میده org.telegram.telegrambots.meta.exceptions.TelegramApiRequestException: Error removing old webhook

اگر امکانش هست کمک کنید خیلی ممنون

کد bot :
import org.telegram.telegrambots.bots.TelegramLongPollingBot;‎
import org.telegram.telegrambots.meta.api.methods.send.SendMessage;‎
import org.telegram.telegrambots.meta.api.objects.Update;‎
import org.telegram.telegrambots.meta.exceptions.TelegramApiException;‎

public class Bot extends TelegramLongPollingBot{

@Override
public void onUpdateReceived(Update update) {
System.out.println(update.getMessage()‎.getFrom()‎.getFirstName()‎ + ":‎ "+update.getMessage()‎.getText()‎);‎

//send message
SendMessage sendMessage=new SendMessage()‎.setChatId(update.getMessage()‎.getChatId()‎);‎
sendMessage.setText("Hello" + update.getMessage()‎.getFrom()‎.getFirstName()‎+"\n"+update.getMessage()‎.getText()‎);‎

try {
execute‪(sendMessage)‬;‎
} catch (TelegramApiException e) {
e.printStackTrace()‎;‎
}
}

@Override
public String getBotUsername()‎ {
return null;‎
}

@Override
public String getBotToken()‎ {

return "1398226821:‎847d572b7e707056c313cecbbeb58bb11acecbea";‎
}

@Override
public String getBaseUrl()‎ {

return "https:‎//tapi.bale.ai/";
}
}

کد Main:

import org.telegram.telegrambots.ApiContextInitializer;‎
import org.telegram.telegrambots.meta.TelegramBotsApi;‎
import org.telegram.telegrambots.meta.exceptions.TelegramApiException;‎

public class Main {
public static void main(String args[]‎) {
ApiContextInitializer.init()‎;‎

TelegramBotsApi telegramBotsApi=new TelegramBotsApi()‎;‎
Bot bot=new Bot()‎;‎

try{
telegramBotsApi.registerBot‪(bot)‬;‎
} catch (TelegramApiException e) {
e.printStackTrace()‎;‎
}
}
}

با تشکر

اگر هم یک کد ساده جاوا که سالم باشه و کار کنه در اختیارم بزارید ممنون می شم

افزودن دیدگاه جدید

تاریخ آخرین تغییر
۰۱/۲۵/۱۳۹۹ - ۱۴:۲۵